Ostrov
Kostel
Město

Kozmické ptačí louky

Kozmické ptačí louky jsou územím  ucelenějších nivních psárkových a ostřicových luk v povodí řeky Opavy  v nadmořské výšce 219 až 220 m, mezi městy Opavou a Ostravou. Kozmické  ptačí louky je projekt, kterým byla příroda obohacena o nová území,  respektive kdy byly přírodě navráceny melioracemi dříve znehodnocené  plochy.

Lokalita umožňuje pozorování ptáků během  celého hnízdního období a také v průběhu jarních a podzimních tahů  z ptačí pozorovatelny. Charakteristickým obyvatelem oblasti jsou čejky  chocholaté (Vanellus vanellus)vodouši rudonozí (Tringa totanus) a bekasíny otavní (Gallinago gallinago). Mezi ptáky, které zde trpělivý pozorovatel má šanci zahlédnout, jsou také další chráněné druhy, jako jeřáb popelavý (Grus grus), orel mořský (Haliaeetus albicilla)čáp černý (Ciconia nigra), ledňáček říční (Alcedo atthis), čírka obecná (Anas crecca), čírka modrá (Anas querquedula)  či moudivláček lužní (Remiz pendulinus). Z běžnějších, avšak neméně zajímavých druhů ptáků lze zde pozorovat husy velké (Anser anser), kachny divoké (Anas platyrhynshos) a lysky černé (Fulica atra). Na  pozorovatelně je umístěno čapí hnízdo. Lokalita se stává důležitou  zastávkou na tahu ptáků na jaře i na podzim. Nejsou to jen ptáci, ale je  zde také silná populace vzácné ryby piskoře pruhovaného (Misgurnus fossilis)motýla modráska bahenního (Maculinea nausithous) a mnoha druhů obojživelníků a plazů. Od dubna do srpna louky postupně rozkvétají a lze zde vidět koberce kohoutků lučních (Lychnis flos-cuculi), pryskyřníků plazivých (Ranunculus repens), rdesna hadího kořene (Bistorta major), krvavců totenů (Sanguisorba officinalis), kakostů lučních (Geranium pretense), vrbin obecných (Lysimachia vulgaris), kyprejů vrbice (Lythrum salicaria) a dalších bylin.

Konečným cílem projektu, který by měl  mít svá navazující pokračování, je vytvořit pro lidi a zvířata  atraktivní oblast nadregionálního významu. Po vybudování mnoha tůní a  meandrování napřímeného potoka Přehyně zareagovala příroda velmi  vstřícně - návratem mnoha živočišných druhů nebo posílením druhů do té  doby na hranicích vymření.   

Souvisejícím cílem obnovy Kozmických  ptačích luk je podpora vědy a výzkumu. Na revitalizovaném území bude  formou odborných průzkumů a spolupráce s univerzitami sledována fauna a  flóra a celá tato „zresuscitovaná“ přírodní plocha poslouží  prostřednictvím informačních panelů a pozorovacích bodů osvětě. Kozmické  ptačí louky mají být ukázkou správných přírodních poměrů pro vzdělání a  duševní rozvoj školou povinných dětí. Iniciátoři projektu dělají vše  pro to, aby mohli oslovit základní školy s edukativním programem a  komentovanou prohlídkou jako vhodným doplňkem vyučování přírodopisu. V  lokalitě se pořádají také exkurze pro veřejnost.

ARSY line - tvorba webových stránek a eshopů