Panorama
Ostrov
Kostel
Město
Muzeum

Mimořádné opatření 10.3.2020

Mimořádné opatření - uzavření základních, středních a vysokých škol od 11. 3. 2020:

Ministerstvo  zdravotnictví jako správní úřad příslušný podle § 80 odst. 1 písm. g)  zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých  souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č.  258/2000 Sb.“), nařizuje postupem podle § 69 odst. 1 písm. i) a odst. 2  zákona č. 258/2000 Sb. k ochraně obyvatelstva a prevenci nebezpečí  vzniku a rozšíření onemocnění COVID-19 způsobené novým koronavirem  SARS-CoV-2 toto mimořádné opatření:

 

I. Zakazuje se s účinností ode dne 11. března 2020:

  osobní přítomnost žáků a studentů na základním, středním a vyšším  odborném vzdělávání ve školách a školských zařízeních podle zákona č.  561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a  jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů,  osobní  přítomnost studentů na studiu na vysoké škole podle zákona č. 111/1998  Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o  vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů.

 

II. Toto mimořádné opatření nabývá platnosti dnem jeho vydání.

 

Odůvodnění:  

 

Mimořádné  opatření je vydáno v souvislosti s nepříznivým vývojem epidemiologické  situace ve výskytu onemocnění COVID-19 způsobené novým koronavirem s  označením SARS-CoV-2 v Evropě. Předmětem opatření je zákaz vzdělávání na  všech typech škol pro potřebu ochrany před výskytem a šířením  onemocnění COVID-19. Hromadné vzdělávání na všech typech škol  představuje vyšší riziko přenosu onemocnění vzhledem k vysoké kumulaci  osob ve vymezeném prostoru. Opatření se zaměřuje na všechny osoby  organizující vzdělávání podle shora uvedených zákonů. Toto opatření je  jedním z důležitých předpokladů zamezení šíření onemocnění COVID-19  způsobeného novým koronavirem SARS-CoV-2 na území České republiky.   Neprodlená realizace tohoto opatření je nezbytná pro adekvátní  zhodnocení rizika vzhledem k současné nepříznivé epidemiologické situaci  ve výskytu onemocnění COVID-19, a proto den nabytí účinnosti tohoto  mimořádného opatření je den jeho vydání.


Mgr. et Mgr. Adam Vojtěch, MHA  

ministr zdravotnictví 

ARSY line - tvorba webových stránek a eshopů